За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Eстествено Находище на кримска какула”

Местоположение: село Полско Косово, община Бяла, област Русе.

Площ: 35,093 дка, поземлен фонд. Стопанисва се от кметството на с. Полско Косово.

Заповед за обявяване: Заповед № РД – 91 от 16.02.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 439.

Режими: Забранени са всякакво строителство, производствени дейности, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения ландшафт, палене на огън, паша на домашни животни, лов и ловностопански мероприятия, използване на изкуствени торове, продукти за растителна защите и други химически средства и препарати, внасяне на неместни за района растителни и животниски видове.

IMG_8696

Галерия