За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”

Местоположение: село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра.

Площ: 147,3364 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от община Главиница и Държавно горско стопанство “Тутракан”.

Заповед за обявяване: Заповед № 310/10.04.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда за обявяване на природна забележителност блатото “Малък Преславец” с площ 38.5 ха. Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите за прекатегоризиране в защитена местност “Блатото край село Малък Преславец” и увеличаване на площта до 147,3364 ха.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 491.

Режими: Забранява се строителството; палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност; замърсяване с битови, промишлени и други отпадъци; ловуване с изключение на едър дивеч през периода ноември-декември, на разстояние не по-малко от 150 м от брега; използване на лодки и мрежени уреди за спортен риболов; промишлен риболов; спортен риболов от западния бряг на блатото; късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки; паша на домашни животни извън имот № 2119; извеждане на голи сечи; извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 15.02 - 31.07.

Malak_preslavec

Галерия