За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Вековна дъбова гора”

Местоположение: село Гороцвет, община Лозница, област Разград.

Площ: 105.372 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирна със Заповед № РД - 1190 от 19.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-542/ 12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите от 70.000 дка на 105.372 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 400.

Режими: Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата; изкореняването на растения; паша на добитък; преследване на животни, птици и техните малки, разваляне на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на голи и интензивни сечи; строителство.

 

IMG_2362

Галерия