За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Вековна церова гора”

Местоположение: село Церовец, община Иваново, област Русе.

Площ: 8.733 дка, поземлен фонд, стопанисва се от кметство село Церовец.

Заповед за обявяване: Заповед № 17 от 08.01.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1196 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ и режим на дейности със Заповед № РД-401/ 18.06.2009 г.на министъра на околната среда и водите от 2.000 дка на 8.733 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 402.

Режими: Забранени са всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата; влизане, преминаване и паркиране на моторни превозни средства; късане или изкореняване на растенията; паша на домашни животни; безпокоене на диви животни, вземане на техните малки или яйца; разрушаване на гнезда и леговища; разкриване на кариери; извеждане на сечи освен отгледни и санитарни; строителство.

Copy_of_IMG_2766


Галерия