За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Гарвански блата”

Местоположение: село Гарван и село Попина, община Ситово, област Силистра.

Площ: 280 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от кметствата на село Гарван и село Попина.

Заповед за обявяване: Заповед № 856 от 06.08.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1205 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 411.

Режими: Забранено е провеждането на дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния й режим; късане или изкореняване на растения; палене на огън; убиване, улавяне или безпокоене на птиците; ловуване; замърсяване на водите; строителство.

Разрешава се косене на тръстика и папур; залесяване с хидрофилни дървесни видове; регулиране на числеността на хищници и дива свиня; спортен риболов от 01.08 до 15.02.

Garvanski_blata

Галерия