За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Горната кория”

Защитена местност „Горната кория”

Местоположение: село Добротица, община Ситово, област Силистра.

Площ: 40.064 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед № 1141 от 1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1203 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-4/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 40.000 дка на 40.064 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 409.

Режими: Забранено е извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни; паша на домашни животни; строителство; ловуване; разкриване на кариери; безпокоене на птиците.

Gornata_koriy

Галерия