За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Дойчов остров”

Местоположение: село Батин, община Борово, област Русе.

Площ: 160,482 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав” – гр. Русе. 

Заповед за обявяване: Заповед № РД-919/ 27.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ  № 514. 

Режими: Забранени са промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; посещения с изключение на такива, свързани със научноизследователска и образователна цел и провеждане на дейности по стопанисване и охрана; всякакво строителство, включително и временно; разкриване на кариери и добив на инертни материали на острова и в периметър 500 м около острова; всякакви дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; провеждането на всякакъв вид сечи, с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември); събиране на растителни и животински видове; ловуването, освен санитарен отстрел на дива свиня; горскостопански мероприятия с изключение на сечи за премахване на неместни дървесни и храстови видове, извън гнездовия период на птиците (1 януари - 1 септември); внасяне на неместни растителни и животински видове; заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение на река Дунав; палене на огън и опожаряване на растителността;риболов във временни и постоянни затони, както и от брега на острова.

Doichov_ostrovГалерия