За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Калимок - Бръшлен”

Защитена местност „Калимок - Бръшлен”

Местоположение: село Ряхово, село Бабово, село Голямо Враново, село Бръшлен, община Сливо поле, област Русе и село Цар Самуил, село Нова Черна, с. Старо село, град Тутракан, община Тутракан, област Силистра.

Площ: 5 952.349 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Сливо поле и ДЛС “Дунав” и от община Тутракан и ДГС “Тутракан”. Има и частна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № РД - 451 от 04.07.2001 г. на министъра на околната среда и водите. Утвърден план за управление със Заповед No.РД-886 от 07.12.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 146.

Режими: Забраняват се дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ.

108_0841_-1

Галерия