За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Ломия”

Защитена местност „Ломия”

Местоположение: гр. Ветово, с. Кривня, община Ветово област Русе и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

Площ: 2783,000 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДЛС „Дунав” – гр. Русе, ОГТД „Ветовска гора” ЕООД и ДГС “Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 764 от 19.08.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-520 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 459.

Режими: Забранени са строителство на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; разкриване на кариери, изменение на водния режим на реките и естествения облик на местността; лагеруване и палене на огън извън определените места;
ловуване; залесяването с неприсъщи за района дървесни видове.

IMG_2665

Галерия