За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Малък Канагьол”

Защитена местност „Малък Канагьол”

Местоположение: селата Богорово, Главан, Поп Кралево, община Силистра, област Силистра; селата Поп Русаново и Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра и селата Васил Левски и Кутловица, община Алфатар, област Силистра.

Площ: 3699,641 дка, горски фонд. Стопанисва се от ДГС Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед за обявяване № РД-1153 от 23.11.2005 г. на Министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 436.

Режими: Забранява се: изграждане на нови пътища извън одобрените в схемата на републиканската и общинската пътна мрежа; всякакво строителство, разкриването на кариери и други дейности, с които се увреждат скалните образувани; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март – 15 юли; осъществяване на дейности в периода 1 март – 15 юли; извеждане на сечи, които водят до смяна на дървесния вид в горските насаждения; палене на огън; залесяване и разораване на ливадите и пасищата; пашата на места, извън определените с лесоустройствен проект.

104_0437

Галерия