За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Меджит Табия”

Защитена местност „Меджит Табия”

Местоположение: град Силистра, община Силистра, област Силистра.

Площ: 17.2 ха, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Силистра” и община Силистра.

Заповед за обявяване: Заповед № 2194 от 12.12.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1207 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 412.

Режими: Забранява се провеждане на сечи, освен санитарни и ландшафтни; паша на добитък; разкриване на кариери; изхвърляне на отпадъци.

IMG_2417

Галерия