За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Мющерека”

Защитена местност „Мющерека”

Местоположение: село Беловец, община Кубрат, област Разград.

Площ: 49.935 дка, държавен горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство “Сеслав” – гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1195 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-2/ 05.01.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 50.000 дка на 49.935 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 401. 

Режими: Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата; изкореняването на растения; паша на добитък; преследване на животни, птици и техните малки, разваляне на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на голи и интензивни сечи; строителство.

IMG_1293

Галерия