За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на обикновен сладник”

Защитена местност „Находище на обикновен сладник”

Местоположение: село Белцов, община Ценово, област Русе.

Площ: 2.865 дка, поземлен фонд. Стопанисва се от кметство село Белцов.

Заповед за обявяване: Заповед за обявяване № 1635 от 27.05.1976 г. на министъра на горите и горската промишленост, прекатегоризирана със Заповед № 1198/24.09.2003 г.на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД–540/ 12.07.2007 г. от 2.000 дка на 2.865 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 404. 

Режими: Забранява се сечене, кастрене и повреждане на дървета; изкореняване на растения; паша на добитък; преследване на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; строителство.

IMG_1712

Галерия