За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче”

Защитена местност „Находище на пролетно ботурче”

Местоположение: с. Осенец, община Разград, област Разград.

Площ: 613.043 дка, горски и поземлен фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Разград”.

Заповед за обявяване: Заповед № 879 от 25.11.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда и прекатегоризирана със Заповед № РД-1202 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-553/ 12.07.2007 г.на  министъра на околната среда и водите от 618.000 дка на 613.043 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 408. 

Режими: Забранено е повреждането на дърветата - нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и др.; влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства; пашата на домашни животни; безпокоене на дивите животни; разрушаване на гнездата на птиците; разкриване на кариери; извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни; строителството.

IMG_2638_2-1

Галерия