За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на турска леска”

Защитена местност „Находище на турска леска”

Местоположение: село Задруга, община Кубрат, област Разград.

Площ: 57.703 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство ”Сеслав” – град Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 656 от 13.09.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД - 1201 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-543/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите от 56.000 дка на 57.703 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 407. 

Режими: Забранява се кастренето и повреждането на дърветата; късане и изкореняване на растения; паша на домашни животни; безпокоене на диви животи и вземане на техните малки или яйцата им; разрушаване на гнезда и леговища; разкриване на кариери; извеждане на сечи освен ландшафтни; строителство.

47

Галерия