За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Находище на червен божур”

Защитена местност „Находище на червен божур”

Местоположение: село Печеница, община Исперих, област Разград

Площ: 46.673 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство “Сеслав” – гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 534 от 25.09.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД 81 от 30.01.2004 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-558/ 12.07.2007 г.на  министъра на околната среда и водите от 50.000 дка на 46.673 дка.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 418. 

Режими: Забранено е кастрене и повреждане на дърветата, късане или изкореняване на растенията; паша на домашни животни; преследване на диви животни и разрушаване на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; извеждане на сечи, освен санитарни; строителство.

50

Галерия