За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Остров Пожарево”

Защитена местност „Остров Пожарево”

Местоположение: село Пожарево и село Дунавец, община Тутракан, област Силистра

Площ: 71.0 ха, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство “Тутракан”.

Заповед за обявяване: Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. на министъра на околната среда.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 122. 

Режими: Забранява се убиване, улавяне, опръстеняване и безпокоене на гнездещите птици, разваляне на гнездата и събиране на яйца; строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; сечи, освен отгледни и санитарни в периода 01.09 - 30.12; паша на домашни животни; събиране на блатно кокиче и други видове билки.

IMG_2227


Галерия