За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Паметника”

Защитена местност „Паметника”

Местоположение: село Йорданово, община Силистра, област Силистра

Площ: 33.8 ха, горски фонд. Стопанисва се от  Държавно горско стопанство “Силистра”.

Заповед за обявяване: Заповед № 3962 от 20.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1209 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 414.

Режими: Забранява се извеждането на сечи освен санитарни и ландшафтни; паша на добитък; откриване на кариери; изхвърляне на сгурия и промишлени отпадъци.

IMG_2426

Галерия