За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Пеликаните”

Защитена местност „Пеликаните” (Бивша буферна зона на ПР „Сребърна”)

Местоположение: село Сребърна, село Ветрен, село Айдемир, община Силистра, област Силистра.

Площ: 5428,000 дка, горски и селскостопански фонд. Стопанисва се от ДГС „Силистра” и община Силистра.

Заповед за обявяване: Заповед № 1/ 3.01.1983 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, видоизменена със Заповед № РД-1455/ 11.12. 2003 г. и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-520 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 460. 

Режими: Забранени са строителство с изключение на пречиствателни съоражения, както и на обслужващи съоражения свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на резервата; пускането на домашни водоплаващи птици; разкриването на кариери, както и провеждането на минно-геоложки дейности; ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, от 1 февруари до 30 август; залесяване с неместни дървесни видове; замърсяване на терени с битови, промишлени и други отпадъци; палене на тръстиката, освен при доказана необходимост, съгласувано с МОСВ; промяна на начина на трайно ползване на земите от селскостопанския фонд до разработването на Плана за управление на буферната зона.

IMG_4590

Галерия