За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Рибарниците”

Защитена местност „Рибарниците”

Местоположение: град Ветово, община Ветово, област Русе и град Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград.

Площ: 511.872 дка горски и поземлен фонд. Стопанисва се от ДЛС "Дунав" – гр. Русе и ДГС "Разград".

Заповед за обявяване: обявена със Заповед № 1145 от 16.07.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда и прекатегоризирана със Заповед № РД-1204 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-423/ 24.06.2009 г. на министъра на околната среда и водите от 405.000 дка на 511.872 дка. 

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 410.

Режими: Забранява се ловуването; строителството; провеждане на минногеоложки и други дейности, с които се изменя ландшафта.

IMG_2732

Галерия