За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Сая Кулак”

Защитена местност „Сая Кулак”

Местоположение: село Пожарево, община Тутракан, област Силистра

Площ: 1,8 ха. горски фонд. Стопанисва се от ДГС „Тутракан”.

Заповед за обявяване: Заповед № 345 от 17.05.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда, прекатегоризирана от историческо място със Заповед № РД - 1210 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 415.

Режими: Забранява се паша на домашни животни; повреждане на горската растителност; преследване на дивите животни и нарушаване на местообитанията им; разкриване на кариери; строителство.

 

IMG_2235

Галерия