За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитена местност „Юперска кория”

Защитена местност „Юперска кория”

Местоположение: село Юпер, община Кубрат, област Разград.

Площ: 233.162 дка, горски фонд. Стопанисва се от Държавно ловно стопанство “Сеслав” – гр. Кубрат.

Заповед за обявяване: Заповед № 3702 от 29.12.1972 г. на  министъра на горите и опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1197 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите. Актуализирана площ със Заповед № РД-550/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите от 232.000 дка на 233.162 дка. 

Държавен регистрационен номер: ЗМ № 403.

Режими: Забранено е да се секат, кастрят и повреждат дърветата, късат и изкореняват растения; паша на добитък; да се преследват животни; да са развалят гнезда; да се разкриват кариери; да се извеждат голи и интензивни сечи.

IMG_3106

 

 

Галерия