За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял ​​свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

По-малко известно е, че микропластмасата намира своя път в храната, която ядем, във водата, която пием, и дори във въздуха, който дишаме. Много пластмасови продукти съдържат опасни добавки, които могат да представляват заплаха за нашето здраве.

Добрата новина е, че имаме наука и решения за справяне с проблема – и много неща вече се случват. Това, което е най-необходимо сега, е  правителствата, компаниите и другите заинтересовани страни да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Това подчертава значението на този Световен ден на околната среда, който мобилизира действия от всяко кътче на света.

Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

 

Четиридесет и един проекта от цялата страна,са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Четиридесет и един проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в първа фаза на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 41, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 8 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 16 проекта и от 8-ми до 12-ти клас – 17 проекта.

Проектите, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

I-ва категория от 1-ви до 4-ти клас

II-ра категория от 5-ти до 7-ми клас

III-та категория от 8-ми до 12-ти клас

Обявява за конкурс за младши експерт в отдел „Въздух, вредни физични фактори и води“ в дирекция „КОС”

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в отдел „Въздух, вредни физични фактори и води“

в дирекция „Контрол на околната среда”

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

-  област/направление на придобито висше образование: технически науки и/или Екология и опазване на околната среда

-  професионален опит: не се изисква

- ранг – V – ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, убедителност при водене на дискусии, желание за развитие, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността:

Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол, като:

Опазване и подобряване на акустичната среда, намаляване или елиминиране на въздействията на промишлените източници на шум и други вредни физични фактори, както и състоянието на техническите средства за намаляване на вредното им въздействие.

Участва в проверки по условия в комплекни разрешителни, комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, както и съвместни – с други институции. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол с източници на шум в околната среда.

Изготвя вътрешни и официални експертни становища по фактор шум.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността:

  • за младши експерт - 780 лева;

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                   

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  14.06.2023 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Решение № РУ-44-ЕО/2023 г.

Решение № РУ-44-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 14948.91.6, 14948.91.7, 14948.91.8, 14948.91.9, 14948.91.29 и проектни идентификатори 14948.91.132 (част от 14948.91.47) и 14948.91.134 (част от 14948.91.31) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Главан, общ. Силистра, с цел обединяване на имотите и отреждане на терена като устройствена зона с разновидност „Предимно производствена /Пп/“ за създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична електрическа централа и парцеларен план /ПП/ за трасе на кабел за захранване с електроенергия.

Възложител – “ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРД” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.05.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/43212

Писмо до възложителя с изх. И-2307/30.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2307/30.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 3000 kW, находяща се в ПИ с идентификатор 00895.113.5 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2261/30.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2261/30.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР Ученическо общежитие, находящ се в УПИ-общежитие, кв. 66 по плана на гр. Разград, в ПИ с идентификатор 61710.505.561 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2258/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2258/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и модернизация на съществуваща фотоволтаична централа за производтво на ел. енергия с инсталирана мощност 3000 kW, нахождаща се в ПИ № 00895.113.6 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2257/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2257/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична електрическа централа с мощност 101.680 kWp, разположена върху покрив на сграда находяща се на ул. Велико Търново № 39, гр. Силистра", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1566 по КК и КР гр. Силистра, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2235/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2235/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция № 4922", с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.1864.1 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-2234/29.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2234/29.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на Приемо-предавателна станция SLS0018.A008 Kalipetrovo, с честотен обхват 900/3600 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.1287.1 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия