За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-110 и УПИ V-111, кв. 40 по плана на с. Черковна, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение и реконструкция на съществуваща сграда (производствен складов обект) – навес за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ № 500.151 (УПИ VIII и УПИ XIX, кв.19) по плана на с. Смирненски

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за съществуваща жилищна сграда" с местоположение УПИ III-15, кв. 27 по плана на с. Богданци

Писмо до възложителя с изх. И-1242/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1242/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Водопровод по ведомствен път от водопровод ПЕВП250 по бул. Тутракан до УПИ VIII-83, кв. 2, местност Балтата, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1240/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1240/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж" с местоположение УПИ VII-314, кв. 43 по плана на с. Сандрово

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1239/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за част от ПИ № 678, с проектен № 1623, попадащ в УПИ IV- 678 и УПИ V-677 от квартал 5 по плана на гр. Завет, община Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1231/20.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция, ремонт и повишаване на енергийната ефективност на сградата на кметство с. Езерче" с местоположение ПИ 27156.502.417 по КККР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1230/20.03.2023  г. Ремонт, преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект за търговска дейност в игрална зала-зала за хазартни игри с игрални автомати" с местоположение ПИ 63427.2.4886 по КККР на гр. Русе

Галерия