За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1206/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1206/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на помещение № 12 в Пекарна за закуски и продажба, намиращо се на 1 етаж в сграда в УПИ I, кв. 41 по плана на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле", с местоположение УПИ I, кв. 41 по плана на с. Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. № И-1081/18.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1081/18.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение УПИ XIV-327, кв. 39 по плана на с. Сандрово

Писмо до възложителя с изх. № И-1205/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1205/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на същестуващи навеси за разширение на производтсвената база на Алфа - хим ЕООД със застроена площ 211.00 кв.м", с местоположение ПИ 61710.505.7271 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1204/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1204/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Комплексният проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържа:
• Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-195 „болница“, кв. 11 в с. Паисиево, общ. Дулово. Чрез проекта ще се актуализират линиите на застрояване и ще се създаде градоустройствена основа за изграждане на сгради за здравеопазване. Устройствената зона ще се запази „Жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина – (Жм)“, със следните показатели: плътност на застрояване до 60%, интензивност на застрояване – до 1.2, минимална необходима озеленена площ – 40% и свободно застрояване;
• Инвестиционно предложение за „Основен ремонт, частично преустройство и внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на съществуваща двуетажна сграда – здравна служба“, с местоположение VIII-195 „болница“, кв. 11 (с площ 4.000 дка) по плана на с. Паисиево, общ. Дулово. ", с местоположение ПИ VIII-195 болница, кв. 11"

Писмо до възложителя с изх. № И-1203/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1203/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ V, кв. 7 по плана на с. Калугерене

Писмо до възложителя с изх. № И-1202/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1202/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуваща вътрешна канализационна мрежа и благоустрояване на паркинг и вътрешноведомствена улица в имота на МБАЛ „Тутракан“ ЕООД с етапно изпълнение: Етап 1. Реконструкция на съществуваща вътрешна канализационна мрежа и благоустрояване на вътрешноведомствена улица МБАЛ „Тутракан“ ЕООД. Етап 2. Благоустрояване на паркинг в имота на МБАЛ „Тутракан“ ЕООД", с местоположение ПИ 73496.500.567 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № И-1199/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1199/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Пристройка към жилищна сграда и реконструкция на покрив на същестуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-1202, кв. 97 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № И-1198/26.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1198/26.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-училище, кв. 3, с. Върбино, общ. Дулово, обл. Силистра чрез изграждане на БКТП 20/0.4 kV 1х1000 kVA в УПИ I-училище и захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС на ВЕ 20 kV извод Межден. Монтаж ТЕПО на БКТП", с местоположение УПИ I-училище, кв. 3 по плана с. Върбино

Писмо до възложителя с изх. № И-1179/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1179/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ 77 и ПИ 78 (обединени в нов УПИ III 1246), кв. 814 по КК и КР на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.5.77 и 63427.5.78 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1178/22.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1178/22.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Осъществяване на стопанска дейност, изразяваща се в предоставяне на услуги като любителски и спортен риболов в имот 000017, местност Радева чешма по плана на с. Лом Черковна, общ. Бяла"

Галерия