За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2094/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2094/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 61710.506.541 и 61710.506.542 по КК и КР на гр. Разград, за които е отреден парцел XXXII-19, кв. 4"

Писмо до възложителя с изх. И-2093/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2093/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Обособяване на Площадка 3 за временно съхранение на утайки и наторяване на земеделски земи", с местоположение масив 91, № на БЗС от ИСАК 3323-1-1, 3323-2-1, 3323-3-1, масив 92, № на БЗС от ИСАК 3323-2-1, масив 47, № на БЗС от ИСАК 437-1-1, 438-2-1, 438-4-1, 438-3-2, масиви 66, 67, 68, 69, 70 - № на БЗС от ИСАК 38-1-1 в землището на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2092/18.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2092/18.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция 4629 с честотен обхват 900 MHz, 1800 MHz и 2100 MHz", с местоположение ПИ с идентификатор 24116.25.166 по КК и КР на с. Лудогорци, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-2088/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2088/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация за ПИ с идентификатор 63427.8.454 (идентичен с УПИ IX-110, кв. 4) по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2073/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2073/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците в гр. Две могили, общ. Две могили, бул. България 64, блок Орлова чука, вх. А и вх. Б", с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.481 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2087/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2087/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на автосервиз за техническо обслужване и ремонт на МПС", с местоположение УПИ XIV, кв. 68 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2070/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2070/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Премахване на 30 бр. изсъхнали борове в ПИ с идентификатор 40422.505.698 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-2069/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2069/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка, преустройство и основен ремонт на покрив на търговска сграда в ПИ 848, попадащ в УПИ I, кв. 14 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-2068/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2068/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.505.2600 по КК и КР на гр. Разград, за който е отреден УПИ XV-2600, кв. 136 по плана на гр. Разградобщ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2061/17.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2061/17.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на община Кубрат: Подобект 1-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2191, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат; Подобект 2-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.504.558, УПИ VIII, кв. 50А по плана на гр. Кубрат; Подобект 3-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.1417, УПИ VI, кв. 75 по плана на гр. Кубрат; Подобект 4-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2179, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат; Подобект 5-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Страцин с обхват от о.т. 204 до о.т. 209; Подобект 6-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Добруджа с обхват от о.т. 208 до о.т. 209; Подобект 7-Съоръжение за събиране на отпадъци на ул. Н. Й. Вапцаров с обхват от о.т. 167 до о.т. 227; Подобект 8-Съоръжение за събиране на отпадъци в ПИ 40422.505.2179, УПИ XXIII, кв. 50 по плана на гр. Кубрат"

Галерия