За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1871/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1871/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Пречиствателно съоръжение към пункт за технически прегледи на МПС", с местоположение ПИ 441661.1.383 по КККР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. И-1869/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1869/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на УПИ Х-1355 в един нов урегулиран поземлен имот УПИ Х-1355 За жилищни нужди от кв. 41 по плана на гр. Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-1868/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1868/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на съществуващо стопанство с отглеждане на пчелни семейства, трайни насаждения и зеленчуци", с местоположение ПИ 87504.11.11 по КККР на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-1858/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1858/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението от земеделска в горска територия на поземлени имоти в землището на с. Босилковци общ. Бяла", с местоположение ПИ 05743.18.28, 05743.49.112, 05743.49.115, 05743.132.167, 05743.79.216, 05743.79.217, 05743.99.258, 05743.99.259, 05743.58.262, 05743.115.263, 05743.48.27, 05743.48.39, 05743.49.25, 05743.49.26, 05743.52.7, 05743.53.1, 05743.59.1, 05743.93.1, 05743.97.1, 05743.98.1, 05743.100.1 и 05743.122.1 по КККР на с. Босилковци

Писмо до възложителя с изх. И-1857/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1857/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на площадка за изчакване (паркинг) на тежкотоварни коли в собствена складова база за пакетирани минерални торове", с местоположение УПИ I-503, кв. 41 по плана на с. Долна студена

Писмо до възложителя с изх. И-1855/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1855/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и домашен фитнес", с местоположение УПИ XIV-1687, кв. 110 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-1854/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1854/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ XVII-1102, кв. 102 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. И-1853/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1853/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна жилищна сграда и гараж", с местоположение УПИ XV-1149, кв. 73 по плана на с. Смирненски

Писмо до възложителя с изх. И-1852/04.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1852/04.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарите към тях на територията на община Ситово", с местоположение ул. "Дванадесета" от О.Т.11 до О.Т.12 в с. Поляна, общ. Ситово

Галерия