За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4006/26.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4006/26.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сервиз, работилница и автомивка", с местоположение ПИ с идентификатор 12022.42.252 по КК и КР на с. Вокил, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-3989/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3989/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих - ул. "Тимок" (от ОТ 73 до ОТ 108) и ул. "Тунджа" (от ОТ 75 до ОТ 107), с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3988/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3988/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия с мощност 30.36 kWp", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.4.1229 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3987/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3987/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Водоснабдяване на сграда", с местоположение ПИ с номер 502.794 по плана на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3986/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3986/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 44358.502.405 по КК и КР на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3972/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3972/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия ниско напрежение от ТП ТКЗС гр. Кубрат до табло в поземлен имот с идентификатор 40422.505.2227 по КК и КР на гр. Кубрат и изграждане на мерене на страна СрН в ТП ТКЗС гр. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. И-3971/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3971/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, работен устройствен план и план схема за поземлени имоти с идентификатори 61710.505.4391 и 61710.505.78 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3970/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3970/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод от ОК т. 163 до УПИ VII-401, кв. 61, ул. "Славянска", с. Сандрово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3969/25.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3969/25.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ел. захранване с кабел 20 kV, Трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 250 kVA и Ел. захранване с кабел НН от трафопост тип БКТП 20/0.4, 250 kVA до ГРТ на Силозно стопанство", с местоположение ПИ с идентификатор 75246.2.22 по КК и КР на с. Ушинци, общ. Разград

Превишения на нормата за фини прахови частици са регистрирани в три последователни дни в Русе

В три последователни дни от 29 септември до 1 окотомври АИС „Възраждане“ е регистрирала превишения на нормите на фини прахови частици  от 10 микрона в гр. Русе. Най-високата стойност е отчетена на 29 септември – 60.65 микрограма на кубичен метър (μg/m3), при норма 50 μg/m3

За същия период завишени, но не превишени са стойностите  за фини прахови частици  2.5 μg/m3 и азотни оксиди.

Общо през септември са регистрирани 4 превишения на фини прахови частици  10 микрона в гр. Русе, дължащи се на сухото време, запрашеността на пътните артерии в града, горивни процеси на територията на Република Румъния и данните за локални огнища в околностите на Русе.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ - Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Галерия