За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ-Русе връчи два акта за установени нарушения на „Оргахим Резинс“ АД

Експерти на РИОСВ - Русе съставиха и връчиха днес два акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда на „Оргахим Резинс“ АД, констатирани при извънредната проверка, в извънработно време, по заповед на директора на екоинспекцията на 21 май.

Едното нарушение е за неспазено условие в Комплексното разрешително на дружеството, за доказано с анализ на резултатите от водните проби отклонение от нормата по показател химична потребност от кислород, заложена в актуализирания договор с ВиК оператора.

Актът за второто нарушение е свързан с неспазване на дадено още през 2022 г. предписание, с постоянен срок, за недопускане на разливи и наличие на органично замърсяване в Локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) на дружеството. При проверката, в събирателната камера на станцията е установено наличие на химически продукти със силна органична миризма, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, които не могат да бъдат пречистени при съществуващата технология, а именно - утаяване, без внасяне на допълнителни химикали в нея. Целта на предписанието е да се предотврати постъпването им в градска канализационна мрежа. Отвеждането на тези отпадъчни води с химикали в канализацията на Русе, води до отделяне на специфична химична миризма, за която постъпват сигнали.

Предстои да се определи размерът на наказанието. РИОСВ - Русе ще продължи да осъществява стриктен контрол на дружеството.

Експерти на РИОСВ - Русе с акция за почистване в Деня на околната среда

Експерти на РИОСВ - Русе, представители на общината и ОП „Паркстрой - Русе“ почистиха днес терена от Музея на транспорта в Русе (ул. „Братя Обретенови“) до бул. „Придунавски“.  Събрани са 12 чувала, с вместимост 60 литра, с отпадъци от опаковки - пластмаса, хартия, метални кенчета, текстил и др. Събраните отпадъци са предадени на фирма, притежаваща съответното разрешително. Инициативата се проведе под мотото „Отпадъците са ресурс и той не трябва да се изхвърля“, посвещава се на Световния ден на околната среда 5 юни.

Отпадъците от опаковки са най-често срещаните замърсители в околната среда. Освен, че лишават градската инфраструктура и ландшафтните терени от естетика и комфорт на гражданите, те често остават неоползотворени. Разделното им събиране и последващото им  рециклиране има големи ползи за околната среда, основните от които са пестене на природни ресурси, намаляване на обема на сметищата, чиста природна среда и изгода за потребителите. В град Русе системата за разделно събиране е с три контейнера - жълт за пластмаса, син за хартия и зелен за стъкло. В тях с събират потоците отпадъци от опаковки. 

Поддържането на чиста градска среда и разделно събиране на отпадъците от опаковки е само една малка стъпка, за която всеки от нас може да полага минимални усилия, не само в Деня на околната среда, а ежедневно.

Правилата за разделно събиране на отпадъци от опаковки можете да видите тук

DSC04746 1 DSC04760 2 DSC04765 3
DSC04776 4 DSC04792 08 DSC04790 7
DSC04780 5 DSC04781 06 DSC04793 09

 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Стълбовни линии 110 kV от двоен ВЕ 110 kV "Развигор - Топола" до нова ВС 110 kV, за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.459, 35715.25.329 и 35715.26.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежаˮ

Възложител – „ТОП ЕНЕРДЖИ СОЛЮШЪНСˮ ООД

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2456-(2)/30.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47490

 

 

 

 

Изходящ № АО-2624-/3/-29.05.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10803.169.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе

Изходящ № АО-2796-(1)/29.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „План за развитие на земеделското стопанство чрез увеличаване броя на отглежданите овце, финансиран по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.ˮ, с местоположение УПИ IV-427, УПИ VII-429 и УПИ IX-429, кв. 31 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Обявява за конкурс за „Главен експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

„главен експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността   „главен експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: Бакалавър

- област на придобито висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“; „Аграрни науки и ветеринарна медицина“;

-  професионален опит – 2 години

-  ранг: IV-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността   „главен експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Участие в процеса на разработване/актуализиране/промяна на териториален план за управление, както и изпълнението му,  координиране, организиране и осигурява работата на Комитета на заинтересованите страни (КЗС), заинтересованите страни, вкл. ги консултира при изпълнението на мерките и дейностите от териториален план за управление.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  18.06.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Обявява за конкурс за „Старши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

„старши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността   „старши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: Бакалавър

- област на придобито висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“; „Аграрни науки и ветеринарна медицина“;

-  професионален опит – 1 година

-  ранг: IV-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността   „старши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Участие в процеса на разработване на задание за разработване на териториален план за управление и график за изпълнение на дейностите по него, както и отговаря за процеса на разработване/актуализиране/промяна на териториален план за управление и изпълнението му

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  18.06.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Обявява за конкурс за „Младши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

„младши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността   „младши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: Професионален бакалавър по ...

-  област на придобито висше образование: „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Технически науки“; „Аграрни науки и ветеринарна медицина“;

-  професионален опит – не се изисква

-  ранг: V-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

 Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

 Информация за длъжността   „младши експерт“ в отдел „Управление на НАТУРА 2000“ в дирекция „Превантивна дейност“

Участие в процеса на разработване на задание за разработване на териториален план за управление и график за изпълнение на дейностите по него, както и отговаря за процеса на разработване/актуализиране/промяна на териториален план за управление и изпълнението му;

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

 Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  18.06.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

 

Обявява за конкурс за „Младши експерт“ в отдел „ОВОС, ЕО, СР, БР, ЗТЗ“ в дирекция „Превантивна дейност“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

 „младши експерт“ в отдел „ОВОС, ЕО, СР, БР, ЗТЗ“ в дирекция „Превантивна дейност“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността   „младши експерт“ в дирекция „Превантивна дейност“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: Професионален бакалавър по ...

-  област на придобито висше образование: Биологически науки; Биотехнологии, Екология и опазване на околната среда

-  професионален опит – не се изисква

-  ранг: V-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността   „младши експерт“ в отдел „ОВОС, ЕО, СР, БР, ЗТЗ“ в дирекция „Превантивна дейност“

Съдейства, организира и участва в изграждането на националната екологична мрежа в териториалния обхват на РИОСВ-Русе; подготвя и провежда процедури за обявяване на защитени зони, вкл. участва при изготвяне на необходимата документация; планира и осъществява контрол в защитените зони. Извършва теренни проверки по управлението и опазването на защитените зони, вкл. и опазването на горските екосистеми, които са част от защитените зони; извършва проверки и на защитени територии, в случаите, когато попадат в защитени зони; изготвя експертни становища относно провеждането на дейности и инвестиционни предложения в защитени зони, съгласно режимите им в заповедите за обявяване, стандартните формуляри, Планове за управление и Закона за биологичното разнообразие; работи със специализиран софтуер и онагледява цифровата информация. Изработва схеми, карти, скици и др. материали.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  18.06.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Обявява за конкурс за „Юрисконсулт“ в дирекция „АФПД“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

 „юрисконсулт“ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността  „юрисконсулт“ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: Магистър

-  област на придобито висше образование: Право

-  професионален опит – не се изисква

-  ранг: V-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността  „Юрисконсулт“ в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Длъжността "юрисконсулт" е свързана с осъществява на проверка на законосъобразността на изготвяните от експертите актове  за установени административни нарушения и завеждането им в актовата книга на РИОСВ-Русе. Процесуално представителство пред органите на съдебната власт. Изготвяне на становища и отговори на жалби и възражения против актове и действия на експерти от РИОСВ – Русе. Изготвяне на  наказателни постановления и комплектоване на подадени жалби срещу тях. Осъществяване на необходимите правни действия за своевременно събиране на вземанията – подготовка и изпращане до структурите на НАП на искания за принудително събиране на просрочени вземания, установени  с наложени НП и Заповеди на Директора на РИОСВ – Русе. Изготвяне на  трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначения по Закона за държавния служител, заповеди за прекратяване на трудовите или служебни правоотношения.

Участва, организира и води техническата работа на комисията за провеждане на конкурси за държавни служители, съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Следи за навременното подаване на декларации по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Извършва организация, координация и консултиране във връзка с прилагане на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” № 20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  18.06.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Галерия