За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2855/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2855/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на:

Подорбен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-2284, като се отнема част от УПИ II-2284, кв. 80А, по регулационния план на гр. Бяла;

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за новообразувания УПИ IV-2284, кв. 80А, с цел промяна предназначението на имота "за обществено делово обслужване" и отреждането му за ветеринарна лечебница” 

Писмо до възложителя с изх. № 2854/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2854/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда за обособяване на заведение за бърза закуска, магазин за промишлени стоки и жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.680 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2853/11.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2853/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект - офис в ателие за творческа дейност” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2184 (сграда 3, обект 14)  по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2852/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2852/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект - офис в ателие за творческа дейност” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.2184 (сграда 3, обект 13)  по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2851/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2851/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на Църква "Въведение Богородично"” с местоположение УПИ VI-240, кв. 41 по плана на с. Каран Върбовка, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2850/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2850/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на кафе-сладкарница в три магазина за промишлени стоки и допълнително пристрояване със застроена площ от 35 кв. м” с местоположение УПИ XVII, кв. 69 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2848/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2848/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Облагородяване на зона за отдих, спорт и развлечения в с. Бръшлен” с местоположение УПИ V-588, кв. 38 по плана на с. Бръшлен, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2847/11.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2847/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.402 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2846/11.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2846/11.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открити бавеси към съществуваща сграда - склад за суровини” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе

Галерия