За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 345/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  345/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение: УПИ IX-2009, кв 108 по ПУП на гр. Дулово 

Решение № РУ- 15 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 15 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Организиране на производство на обезмаслител ЕК-60 в съществуваща промишлена сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00895.506.58 (сграда с идентификатор 00895.506.58.1) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 119/10.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец с цел капково напояване на 200 дка овощни насаждения”, с местоположение: имот с № 039022 в землището на с. Стрелково, общ. Кайнарджа” 

Писмо до възложителя с изх. № 319/09.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  319/09.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.606.5140 по кадастрална карта на гр. Разград”

Галерия