За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1423/07.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1423/07.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно кабелно електрозахранване на зала за спорт” с местоположение УПИ VIII, кв. 44 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1422/07.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1422/07.05.2015 г., относно ИП/ПП за “План извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори собственост на община Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 1417 /07.05..2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1417 /07.05..2015 г., относно ИП/ПП за “Засаждане и отглеждане на лозови и овощни насаждения” с местоположение поземлени имот с №№ 000162, 000069, 000159 в землището на село Кривина и село Ценово, Община Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1393/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1393/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на заведение за хранене и обслужване  в сутеренната и приземна част на съществуващ хотелски комплекс в два търговски обекта” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.1785 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1376/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1376/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Обновяване на 21 бр. детски площадки и изграждане на нова детска площадка на територията на гр Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1375/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1375/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект-склад за строителни материали и метална дограма”, с местоположение на трасето: от имот I-340 през обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 61710.505.7157 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1374/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1374/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на външно кабелно ел. захранване за обект-склад за строителни материали, промишлени стоки и навес”, с местоположение на трасето: от имот I-340 през обслужващ път до поземлен имот с идентификатор 61710.505.7158 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1373/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1373/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на сградно водопроводно и канализационно отклонения” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.509 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1372/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1372/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на навес към съществуваща сграда” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1371/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1371/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Външно кабелно ел. захранване за обекти - магазин, офиси и работилница за енергоефективни технологии” с местоположение на трасето: от БКТП “Скопие”, изграден в УПИ VIII-340 през обслужващ път до регулационната граница на УПИ VI-340, кв. 667, гр. Разград

Галерия