За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1370/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1370/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на магазин за промишлени стоки и заведение за бърза закуска” ” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.424 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1369/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1369/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Основен ремонт на джамия и изграждане на ограда, минаре и стая за покойника към нея” с местоположение УПИ I-93, кв. 10 А по плана на с. Черногор, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1368/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1368/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план-изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ XXX-93, кв. 1 по регулационния план на с.о. Стълпище, общ. Иваново с цел обособяване на един нов урегулиран поземлен имот”

Писмо до възложителя с изх. № 1367/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1367/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на магазин за промишлени стоки в заведение за бързо хранене” с местоположение УПИ XV- жил. строителство, кв. 82 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1366/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1366/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пункт за периодични технически прегледи на автомобили” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.503.6370 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1365/04.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1365/04.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Реконструкция и преустройство на осем етажен строеж” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.1923 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1361/30.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1361/30.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от ягоди и закупуване на земеделска техника” ” с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 73496.2.10, 73496.19.266, 73496.2.28, 73496.2.8, 73496.2.21 и 73496.2.16 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1346/30.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1346/30.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на базова станция № 268” с местоположение: поземлен имот с номер 000203 в землището на с. Долно Абланово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1345/30.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1345/30.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на базова станция № 2118” с местоположение: поземлен имот с номер 000232 в землището на с. Каран Върбовка, общ. Две Могили

Писмо до възложителя с изх. № 1338/30.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1338/30.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на нови трайни насаждения от сливи и кайсии и изграждане на лека ограда на съществуващи масиви с трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 016008, 016020, 016021, 016014, 016022, 016018, 016019; в землищен блок, систавен от имоти с номера 010041 и 010042; имот с номер 008038, 030020 и 030083 в землището на с. Паисиево, общ. Дулово

Галерия