За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 198/27.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  198/27.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и външно стълбище на съществуваща сграда филиал на "Банка ДСК" ЕАД  и изгребна яма” с местоположение УПИ  V-844, кв. 59 по плана на град Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 197/27.01. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 197/27.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на девет броя силози  с обем 3 00 куб. м. всеки  на територията на съществуваща складова база в гр. Борово” с местоположение поземлен имот  с идентификатор 05611.1.2151 по КК и КР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 196/27.01.2015 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 196/27.01.2015 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) на поземлен имот  с идентификатор 63427.2.1296 в кв. 283 по КК и КР на гр. Русе, с цел надстрояване на съществуваща жилищна сграда и провеждане на регулационните линии по кадастралните граници на имота 

Писмо до възложителя с изх. № 195/27.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 195/27.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на бистро с капацитет до 50 посетители” с местоположение УПИ  V-267, кв. 37 по плана на село Голям Поровец , Община Русе

Писмо до възложителя с изх. №194/27.01. 2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №194/27.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на зала за тъжни ритуали, офис и магазин със склад за погребални аксесоари” с местоположение УПИ  ІІ -193, кв. 599.1, по плана на град Русе

Писмо до възложителя с изх. №193/27.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №193/27.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна  предназначение на еднофамилна двуетажна  жилищна сграда с гараж в къща за гости с гараж” с местоположение УПИ - ХVII-133, кв.15  по плана на село Малък поровец, Община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 177/26.01 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 177/26.01 2015 г., относно ИП/ПП за „Преливник и бързоток на съществуващ рибарник "Могилино"” с местоположение имот с № 000034 в землището на село Могилино , Община Две могили

Решение № РУ-1-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-1-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и Парцеларен план (ПП) за водопровод на ПИ №№201003, 201004, 201006, 201010, 201011, 201012, 201013, 201020, 201023, 201025, 201026, 201027, 201028, 201029, 201030, 201031, 201033, 201035, 201036 в землището на село Попина, община Ситово,

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ- 14 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 14 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на 500 броя щрауси за угояване до 1 годишна възраст”, с местоположение: имот с № 104042 в землището на ц. Цар Самуил, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  30.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 13 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 13 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция на горивната система на парни котли № 5 и № 6 за изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.501.24 по КК на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  30.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия