За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

ПИД на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към РИОСВ

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите отвори

 

 

Изходящ № АО 1446/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов” с местоположение: ПИ с № 000014 в землището на село Кривина, община Ценово

Решение № РУ-4-ЕО/2015 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2015 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 41143.60.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура с цел създаване на устройствена основа за изграждане на база за продажба и техническо обслужване на селскостопанска техника.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1445/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов” с местоположение: ПИ с № 000015  в землището на село Кривина, община Ценово 

Изходящ № АО 1444/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Зарибяване, производство на риба и спортен риболов” с местоположение: ПИ с № 000014  в землището на село Кривина, община Ценово 

Решение № РУ- 30 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 30 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова производствена сграда – птицеферма за отглеждане (угояване) на пилета – бройлери с капацитет до 39 500 броя”, с местоположение: поземлен имот с номер 075015 в землището на село Сушево, Община Завет.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 29 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 29 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водовземане на повърхностни води от поречието на р. Янтра за нуждите на поливно земеделие”, с местоположение: водовземане при левия бряг на р. Янтра с географски координати в система WGS 1984: N 43°34’35.00”  S 25°37’28.69”, водопровод по лявата дига на реката и до обособен масив 187 в землището на с. Джулюница, общ. Ценово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1820/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за монтиране на две инсталации за рециклиране на алуминий, алуминиеви стружки и други отпадъци съдържащи алуминий с цел производство на стандартни алуминиеви сплави/слитъци, на територията на съществуващ леярски цех, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград

 

Изходящ № АО 1988/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на трупни ями за обезвреждане на странични животински продукти (СЖП) и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали (СРМ)” с местоположение: поземлен имот с № 000122 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1307/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1307/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на административно-битова сграда в хостел” с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.506.1 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия