За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 1988/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на трупни ями за обезвреждане на странични животински продукти (СЖП) и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали (СРМ)” с местоположение: поземлен имот с № 000122 в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1307/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1307/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на административно-битова сграда в хостел” с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.506.1 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1306/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1306/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на склад в хладилен склад” с местоположение: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.501.8746.3.71 по КК на гр. Силистра Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1305/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1305/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на кафе-еспресо в магазин за промишлени стоки на Теленор” с местоположение: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.588.1.47 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1304/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1304/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на входно антре към съществуваща жилищна сграда и навес” с местоположение УПИ XXI-73, кв.15 по плана на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1303/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1303/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на жилищна сграда” с местоположение УПИ XXXI-25, кв.5 по плана на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1302/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1302/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на три броя силози с капацитет по 2 300 куб.м” с местоположение имот с номер 980112 в землището на с. Остров, общ. Завет 

Писмо до възложителя с изх. № 1301/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1301/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на територията”

Писмо до възложителя с изх. № 1300/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1300/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 24092.111.3, с. Бели Лом, общ. Лозница” землището на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1299/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1299/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на сградно водопроводно отклонение с дължина 5.3 м”, с местоположение на трасето: от съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ф63, попожен по ул. “Сакар” до УПИ XIX-148, кв. 13 по плана на гр. Лозница

Галерия