За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1298/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1298/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на резервоарна инсталация за пропан бутан с вместимост V=4,8 куб.м и търговско помещение към съществуваща мини бензиностанция” с местоположение имот 120416 в землището на с. Овен, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1296/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1296/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Зарибяване на съществуващ язовир с цел угояване на шаранови риби” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00895.40.206 в землището на с. Айдемир, общ. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1295/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1295/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz RSE0048.A001_ Полско Косово” с местоположение: УПИ XXXII, кв. 43 по регулационния план на с. Полско Косово, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1294/28.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1294/28.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Вътрешно преустройство на част от фурна в смесен магазин” с местоположение: УПИ I-118, кв. 8 по застроителния регулационен план на с. Подайва, общ. Исперих

Изходящ № АО 1289/22.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация за оползотворяване на опасни отпадъци, включваща рециклиране на метали от галваничен шлам, излезли от употреба фотоволтаични панели, акумулатори и скрап от електрическо и електронно оборудване, чрез киселинно разтваряне и хидрометалургична преработка, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1222/23.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1222/23.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ф 108мм стомана с ПЕВП Ф110 мм по ул. Ал. Хаджирусет, гр. Русе с L=179 м в участъка от ж.бл. 54 до ж.бл. 49, кв. Дружба III” тор 63427.2.3309, кв. 21 по плана на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1221/23.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1221/23.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод с ПЕВП с диаметър 140 мм и дължина 161 м в кв. Дружба, ул. “Добри Войников”” 

Писмо до възложителя с изх. № 1220/23.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1220/23.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) на ул. "Екзарх Йосиф" от ОТ 604 до ОТ 585 и ПРЗ за ПИ с идентификатор 63427.2.3309, кв. 21 по плана на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1219/23.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1219/23.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ VI-39, кв. 1 по регулационния план на с. Окорш, общ. Дулово ово а предназначението на имота За обществено обслужване”

Галерия