За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1218/23.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  1218/23.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Допълващо застрояване за склад за селскостопански инвентар” с местоположение УПИ XIII-102, кв. 12 по ПУП на с. Орешене, общ. Дулово а предназначението на имота За обществено обслужване”

Писмо до възложителя с изх. № 1216/23.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1216/23.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ III-243, кв. 172 по плана на Промишлена зона-гр. Исперих с цел промяна предназначението на имота За обществено обслужване”

Писмо до възложителя с изх. № 1184/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1184/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на водопровод Ф 100/9 мм с ПЕВП Ф 160/10 мм с обща дължина L = 1312 м в западен парк хижа "Приста", гр. Русе, II- ри етап”

Писмо до възложителя с изх. № 1183/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1183/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна, еднофамилна жилищна сграда” с местоположение ПИ № 501.818 по кадастралния план на гр. Бяла, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1182/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1182/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение - СВО на съществуваща търговска сград” с местоположение ПИ с идентификатор 21693.501.657 по КК и КР на с. Добротица, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1181/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1181/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Строеж на сграда за обществено обслужване на два етажа” с местоположение ПИ с идентификатор 66425л500.3941 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1180/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1180/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения (череши)” с местоположение ПИ с номер 169019 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 1179/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1179/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гаражи - три клетки” с местоположение УПИ X, кв. 74, образуван от имот 1680 по ЗРП на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1178/21.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1178/21.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на газостанция за туристически бутилки към съществуваща бензиностанция” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.611 (идентичен с УПИ VI-148, кв. 688), гр. Русе

Галерия