За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 736/19.03.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 736/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ПУП-ИПРЗ и РУП) на УПИ ХІV-726, ИПЗ, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 735/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 735/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на пристройка към съществуваща административна сграда и служебен паркинг с 20 бр. паркоместа” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.832 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 730/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 730/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на спортен комплекс” с местоположение част от кв. 13 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 729/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 729/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на спортен комплекс” с местоположение част от кв. 38 по плана на с. Острово, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 715/17.03.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 715/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел 20 kV с дължина 10.3 м, монтаж на трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 с габарити за 1х630 kVА и трансформатор 250 kVА” с местоположение УПИ I-879, кв. 30 по плана на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 714/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 714/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ IV-444, кв. 98 по плана на с. Червена вода, общ. Русе, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота” 

Писмо до възложителя с изх. № 713/17.03.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 713/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка и пристройка с административно и битово предназначение към съществуваща обществено-обслужваща сграда” с местоположение УПИ I-51, кв. 66 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 712/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 712/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция в станция с честотен обхват 900-2100 MHz-№ RAZ0034-Завет” с местоположение УПИ I, кв. 82 по плана на гр. Завет 

Писмо до възложителя с изх. № 711/17.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 711/17.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-План схема за поземлен имот с идентификатор 66425.515.6 по КК КР на гр. Силистра, с цел създаване на устройствена основа за водоснабдяване на имота” 

Галерия