За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1891/09.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1891/09.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ IV-540, кв. 186 по плана на гр. Исперих и изработване на инвестиционен проект за обществено-обслужваща сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1890/09.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1890/09.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуваща сграда в помещение за лепене на гуми с готови лепенки” с местоположение поземлен имот № 503.529 по плана с. Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1889/09.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1889/09.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на орехова градина” с местоположение поземлен имот № 011001 в землището на с. Бистренци, община Бяла и поземлени имоти №№ 226001, 229007, 229008 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1888/09.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1888/09.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощни градини от костилкови и черупкови дървесни видове (слива, кайсия, вишна и орех)” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 05611.180.6, 05611.32.4, 05611.125.13по КК и КР на гр. Борово 

Писмо до възложителя с изх. № 1869/08.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1869/08.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощна градина, ограда и противоградна мрежа” с местоположение поземлени имоти №№ 024004, 024024 в землището на с. Горно Абланово, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 1867/08.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1867/08.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на двуетажна жилищна сграда със сутерен и частичен трети етаж (тавански стаи)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.2.781 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1866/08.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1866/08.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на насаждения от малини” с местоположение поземлени имоти №№ 029036, 029037, 029038, 029039, 029040 в землището на с. Ловско, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1860/05.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1860/05.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 66425.501.8958 по КК на гр. Силистра, предвиждащ частично изменение на регулационните граници на имота, с което да се поставят в съответствие със съществуващите граници по КК и КР на гр. Силистра и определяне на линии за застрояване за изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1859/05.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1859/05.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Поставяне на 220 броя нови пчелни кошери и закупуване на пчеларско оборудване за първична обработка на пчелен мед” с местоположение в землището на с. Обретеник, община Борово 32пп по плана на ИПЗ, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1858/05.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1858/05.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на битови помещения и офиси във ведомствен бюфет” с местоположение УПИ V-832пп по плана на ИПЗ, гр. Русе

Галерия