За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2276/12.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Технически проект за рекултивация на общинско депо - Цар Калоян” с местоположение имот с номер 080001 в землището на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 2271/08.08.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2271/08.08.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-917, ПРЗ на УПИ VI-918 и УПИ VII-901 и РУП в кв. 82 по плана на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 2261/07.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2261/07.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна сграда  ” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.232 по КК и КР на гр. Дулово

Галерия