За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова производствена сграда за шивашки цех, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда и водопроводно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5570 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова производствена сграда за шивашки цех, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда и водопроводно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5570 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 904/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 904/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ на поземлен имот 63427.156.608 по КК на гр. Русе, находящ се в местността "Под Левента", с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствен статут за бъдещо нискоетажно жилищно застрояване” 

Писмо до възложителя с изх. № 902/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 902/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПР за обединяване на УПИ V-10 и УПИ VI-10, кв. 1, в нов УПИ XVIII-10 по регулационния план на с. Ново село, общ. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 901/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 901/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.1149 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 899/03.04.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 899/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план -  изменение на на плана за улична регулация ОТ100 до ОТ102” с местоположение УИП VI -819,  УИП V-818, УИП VI-818,УИП VII-817, УИП VIII - 816, УИП XX 816,817,818 УИП XIX-816,817,818 УИП XXI -801 819, УИП XXII-818,819,802 УИП XXXI - 801,802 УИП XXXII-153 КВ. 31 гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № 898/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 898/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна  тръбна мрежа за оптични кабели с обща дължина 5163 м. на община Силистра” с местоположение”

Писмо до възложителя с изх. № 897/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 897/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трафопост тип БКТП20/0.4 kv 1х400 к. VA  ” с местоположение ПИ с единтификатор 41143.506.9 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 896/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 896/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна сграда предназначена за търговски дейности” с местоположение  ПИ с идентификатор  24030.501.1884  по КК на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 866/31.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 866/31.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща газстанция в пункт за технически прегледи на моторни превозни средства и пристройка” с местоположение ПИ № 000383 в землището на гр. Лозница

Галерия