За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1827/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1827/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуваща селскостопанска сграда в сграда за производство на пелети” с местоположение УПИ III, кв. 31 по плана на с. Айдемир, община Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1826/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1826/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 000067 в землището на с. Поройно, община Дулово, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на склад за селскостопанска продукция и инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 1825/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1825/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Подмяна на 2 броя асансьорни уредби в сграда на Община Разград с нови” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.505.7253.1 (имот с идентификатор 61710.505.7253) по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1824/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1824/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения - лозе” с местоположение поземлен имот № 000239 в землището на с. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1823/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1823/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на магазин за промишлени стоки в Ситническа работилница” с местоположение УПИ УПИ VII-295, кв. 31 по плана на гр. Исперих а” Fragment--> коетажна жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 1822/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1822/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изменение на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XI-8958, кв. 53 (номер по КК 66425.501.8958) по плана на гр. Силистра” Fragment--> коетажна жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 1821/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1821/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения (сливи) и ажурна ограда” с местоположение поземлени имоти №№ 138011, 142011, 129005, 139013, 141009, 110006, 121001, 104010, 139012, 120009, 120001, 141010, 142014 в землището на с. Кайнарджа коетажна жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 1820/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1820/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на План за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХIII-3093, 3100, кв. 33 по регулационния план на гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 1819/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1819/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Ателие за демонтаж, монтаж, баланс, лепене и продажба на гуми” с местоположение УПИ VI-537, кв. 55 по плана на с. Ясеновец, община Разград 

Писмо до възложителя с изх. № 1818/03.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1818/03.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на стопанска постройка - склад за селскостопански инвентар” с местоположение поземлен имот 000032 в землището на с. Червена вода, община Русе

Галерия