За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №747/20.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. №747/20.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и план за застрояване (ПУП-ИПР и ПЗ) за ПИ с идентификатори 63427.178.86, 63427.178.87, 63427.178.88 и 63427.178.89 по кадастралния план на гр. Русе, предвиждащ обединяване на имотите в нов урегулиран поземлен имот и изграждане на нов закрит склад за авточасти, акумулатори и масла в затворени съдове” 

Писмо до възложителя с изх. № 741/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 741/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Надстрояване с един етаж на магазин за хранителни стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.832 (сграда с идентификатор 63427.5.832.8) по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 740/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № /740/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда” с местоположение УПИ ХХІХ-1824, кв. 109 по плана на с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 739/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 739/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж в казан за изваряване на ракия и пристройка” с местоположение ПИ № 501.30 по плана на с. Юделник, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 738/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 738/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща промишлена сграда /корпус 1 на бивша кожарска фабрика/ в магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.629.1.2 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 737/19.03.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 737/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване (ПУП-ИПЗ) на УПИ VI-4552, кв. 413 по плана на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 736/19.03.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 736/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на План за регулация и застрояване и Работен устройствен план (ПУП-ИПРЗ и РУП) на УПИ ХІV-726, ИПЗ, гр. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 735/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 735/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на пристройка към съществуваща административна сграда и служебен паркинг с 20 бр. паркоместа” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.832 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 730/19.03.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 730/19.03.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на спортен комплекс” с местоположение част от кв. 13 по плана на с. Брестовене, общ. Завет

Галерия