За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 978/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  978/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хладилно помещение за съхранение на плодове” с местоположение ПИ с номер 051924 в землището на с. Искра, общ. Ситово 

Писмо до възложителя с изх. № 977/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  977/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I - за озеленяване, кв. 50 по плана на гр. Дулово с цел разделяне на имота на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и изграждане на нов водопровод и външно електрическо захранване до новообразуван УПИ I-9222” 

Писмо до възложителя с изх. № 949/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  949/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на вътрешнозаводски пътища - ремонт и разширение на обходен път около сграда с идентификатор 61710.506.26.68” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 948/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  948/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопански инвентар” с местоположение ПИ с номер 085043 в землището на гр. Сливо поле 

Писмо до възложителя с изх. № 947/08.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  947/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки” с местоположение УПИ пл. № 51 по плана на с. Черковна, общ. Дулово 425.500.3333 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 946/08.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  946/08.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за склад” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.3333 по КК и КР на гр. Силистра 

Галерия