За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1768/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1768/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на част от съществуваща сграда - шивашко ателие в ателие за съшиване на детайли за обувки” с местоположение УПИ Х-748, кв. 58 по плана на с. Езерче, община Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 1767/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1767/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 9.951 дка лавандулови насаждения” с местоположение поземлен имот 001128 в землището на с. Пчелина, община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1766/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1766/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство и промяна предназначението на част от сграда в авторемонтна работилница, офис и магазин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.1562 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1765/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1765/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г в гори собственост на Община Борово” 

Писмо до възложителя с изх. № 1764/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1764/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на 17 дка трайни насаждения” с местоположение поземлен имот № 033008 в землището на с. Кривина, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1763/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1763/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на противопожарен водоем с вместимост 108 куб. м.” с местоположение поземлен имот № 000065 в землището на с. Поройно, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1762/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1762/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Трансформаторен пост тип БКТП и полагане на кабел 20 КV с дължина на трасето 1 043 м” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1294 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1761/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1761/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на административни помещения (офиси)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.782 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1760/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1760/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план -изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.15.470 по КК и КР на гр. Русе, местност Кръста с цел изменение на границите на имота, промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1759/01.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1759/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка на съществуваща стопанска сграда за обособяване на жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.501.445 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра орни превозни средства”

Галерия