За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2445/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2445/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ на УПИ XLIII- консервна фабрика, кв. 117 по плана на гр. Кубрат, предвиждащ разделянето му на четири УПИ и отреждането им за "Производствени и складови дейности" и запазване на годния зграден фонд и определяне на ограничителните линии и показателите на застрояване в новите УПИ”

Писмо до възложителя с изх. № 2444/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2444/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имоти 000129, 205050, 213055 в землището на село Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2438/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2438/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на милибаров газопровод за природен газ с ниско налягане (1000 mbar) за захранване на горелка на парогенератор за промишлени нужди” с местоположение през УПИ II-19 до УПИ XV-1786, кв. 697 по плана на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2437/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2437/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за изваряване на ракия” с местоположение УПИ I, кв. 74 по плана на село Обретеник, община Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2435/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2435/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на покрит паркинг и лятна кухня” с местоположение УПИ III-85, кв. 10 по плана на село Майор Ценович, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2434/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2434/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение УПИ XI-230, кв. 95 по плана на село Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2433/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2433/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS станция № RSE 0067” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1092.1 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2432/24.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2432/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране, вътрешно преустройство и промяна на предназначението на магазин за промишлени стоки в дентален лечебен кабинет” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.1633.1.29 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2431/24.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2431/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ с цел отреждането му за производствени и складови дейности за създаване на устройствена основа за изграждане на склад за изкупуване и съхранение на пчелен мед” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.612.2499 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2421/23.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2421/23.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на интерактивен музей” с местоположение УПИ IX, кв. 41 по регулационния план на село Свещари, община Исперих

Галерия