За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2470/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2470/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване производството на плодове чрез засаждане на нови трайни насаждения” с местоположение имот № 009001 в землището на с. Богданци и УПИ VII-203, VIII-203, кв. 20, VII-205, кв. 19А по плана на с. Богданци, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2469/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2469/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване броя на животните в животновъдно стопанство - свинеферма, подобряване на сградовия фонд и механизацията на стопанството” с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.1.2274 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2468/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2468/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин от 20 на 50 броя пчелни семейства и създаване на овощна градина” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.616.1827 по КК и КР на гр. Разград и имот № 006005 в землището на с. Ясеновец, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2467/16.07,2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2467/16.07,2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване броя на животните в животновъдно стопанство - зайцеферма” с местоположение УПИ ХХII-792, кв. 78 по плана на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2466/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2466/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Разширение на обработваемата площ от трайни насаждения от сливи чрез засаждане на чубрица” с местоположение имот № 015002 в землището на с. Вокил, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2465/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2465/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощна градина и стопанисване на съществуващи оранжерии” с местоположение имоти с номера 003131, 064015 и  064026 в землището на гр. Мартен и поземлени имоти с номера 0.1108 и 0.732 по плана на гр. Мартен 

Писмо до възложителя с изх. № 2464/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2464/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин до минимум 250 броя пчелни семейства и преминаване към биологично земеделие” с местоположение поземлен имот 201042 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 2463/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2463/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Отглеждане на 60 броя пчелни семейства” с местоположение  имот 018002 в землището на с. Топчии, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2462/16.07.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  2462/16.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Увеличаване на обработваемата площ на трайни насаждения от праскови” с местоположение имот с номер 010015 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат

Решение № РУ- 59 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 59 -ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на Българо – Румънски център за обучение и зелени компетенции, с местоположение: поземлен имот № 000208 в землището на с. Червен, община Иваново

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе/сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.07.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Галерия