За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1963/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1963/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на пет броя лекарски кабинети в самостоятелна медико-диагностична лаборатория” с местоположение УПИ ХLI-1311, ИПЗ на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1962/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1962/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХХIV-461, кв. 52 по регулационния план на село Просена, община Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 1961/12.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1961/12.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Засаждане и отглеждане на трайни насаждения - орехи” с местоположение поземлен имот № 013182 в землището на с. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 1954/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1954/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “ Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ с идентификатор 73496.500.98 по КК и КР на гр. Тутракан за отреждане на имота като смесена централна зона - Ц и създаване на устройствена основа за изграждане на мултифункционален хотелски комплекс” 

Писмо до възложителя с изх. № 1943/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1943/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Възстановяване на трафопост тип селски 100 кVA/20kV” с местоположение поземлен имот № 000331 в землището на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 1942/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1942/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на ажурна ограда на орехова градина” с местоположение поземлен имот с идентификатор 05611.172.1 по КК и КР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 1941/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1941/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на трайни насаждения от кайсии и череши” с местоположение поземлен имот №№ 005019, 019028, 024005 в землището на с. Стамболово, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1940/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1940/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ "за пещостроене и изолация" по регулационния план на град Русе, ИПЗ (ПИ с идентификатор 63427.8.501 по КК на гр. Русе)” 

Писмо до възложителя с изх. № 1939/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1939/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на четири броя площадки за фитнес на открито и стрийт фитнес, предназначени за младежи от по-големи възрастови групи в регулацията на гр. Русе” с местоположение в регулационните граници на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1938/11.06.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1938/11.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на детска площадка за възрастова група от 3 до 12 години” с местоположение УПИ ХХХVI-парк на младежта, гр. Русе

Галерия