За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 870/06.04.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  870/06.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща фурна в заведение за обществено хранене и магазин” с местоположение УПИ V-225, кв. 14 по плана на с. Червен, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 869/06.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  869/06.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод АЦ Ф 80 мм с ПЕВП Ф 90 мм с обща дължина L = 108 и 9 бр. СВО с ПЕВП Ф 25 мм в село Батишница, Община Две могили”

Писмо до възложителя с изх. № 868/06.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  868/06.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна мрежа за пренос на данни – интернет и цифрова телевизия на територията на селата Нисово, Сваленик и Мечка, общ. Иваново”

Писмо до възложителя с изх. № 835/03.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  835/03.04.2015 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на базова станция № 2015” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.36.261 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 833/03.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  833/03.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабел ниско напрежение за захранване на комплекс за диагностика и ремонт на автомобили” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.105.28 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 832/03.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  832/03.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № 2023” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.156.850 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 830/03.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  830/03.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на водопроводно отклонение и водомерен възел за гробищен парк” с местоположение ПИ с номер 000156, в землището на с. Бъзън, общ. Русе

Решение № РУ- 27 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 27 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за бройлери с капацитет до 40 000бр”, с местоположение: поземлен имот №163005 в землището на град Ветово.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Писмо до възложителя с изх. № 829/03.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  829/03.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на слаботокова кабелна мрежа в с. Обретеник, с. Волово, с. Брестовица, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово и с. Батин, общ. Борово”

Решение № РУ-06-ОС/2015 г.

Решение № РУ-06-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Горскостопанска програма за имот № 000136 в землището на с. Вокил, община Дулово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия