За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-6-П/2015 г.

Решение № РУ-6-П/2015 г.. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Инсталиране на автоматични заваръчни роботи MAG с извършване на заварки на автомобилни части, като шарнири на капаци и други, в неутрална среда на заваряване с аргон (Ar) с подаване на тел”,с местоположение:ПИ с идентификатор 63427.8.991 (сграда 1) по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2015 г. След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-П/2015 г.

Решение № РУ-5-П/2015 г. . за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда – птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 39 900 броя птици”,с местоположение:УПИ І, кв. 137, по плана на гр. Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 26 -ПР/2015 г

Решение № РУ- 26 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Разширение на обект „Русенско ханче” със запазване на съществуващите сгради и изграждане на нови”, с местоположение имот № 000465 в землището на село Басарбово, община Русе     

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 25 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 25 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен комплекс "Лудогорец – Детско юношеска школа”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6338по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград     

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.03.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Изходящ № АО 1332/02.04.2015 г.

Съобщение за уведомление за „Подробен устройствен план-план за застрояване на поземлени имоти с №№ 014268, 014269, 014270, 014271, 014272, 014273, 014274 и част от ПИ 000110 в землището на село Сандрово, предвиждащ изграждането на гробищен парк ” 

Писмо до възложителя с изх. № 812/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 812/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващи водопроводи в участъци от ул. "Симеон Велики" в гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.500.5122 и 66425.500.5059 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 811/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 811/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Мехомия" № 6-8, гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 810/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 810/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения череши на площ от 80 дка и закупуване на земеделска техника и технологична екипировка за нуждите на земеделското стопанство” с местоположение ПИ №№ 014007, 014018, 014021, 01425, 01426 в землището на Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 809/02.04.2015 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 809/02.04.2015 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на устройствена основа за изграждане на търговски и обслужващи сгради за обществено обслужване  в част от поземлен имот  № 4396 в строителните граници на гр. Силистра,  а по КК и КР на гр. Силистра - ПИ с идентификатор  66425.501.3035

Галерия