За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 812/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 812/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващи водопроводи в участъци от ул. "Симеон Велики" в гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатори 66425.500.5122 и 66425.500.5059 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 811/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 811/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за сграда на ул. "Мехомия" № 6-8, гр. Русе”

Писмо до възложителя с изх. № 810/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 810/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения череши на площ от 80 дка и закупуване на земеделска техника и технологична екипировка за нуждите на земеделското стопанство” с местоположение ПИ №№ 014007, 014018, 014021, 01425, 01426 в землището на Старо село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 809/02.04.2015 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 809/02.04.2015 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на устройствена основа за изграждане на търговски и обслужващи сгради за обществено обслужване  в част от поземлен имот  № 4396 в строителните граници на гр. Силистра,  а по КК и КР на гр. Силистра - ПИ с идентификатор  66425.501.3035

Писмо до възложителя с изх. № 803/02.04 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 803/02.04 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и офиси” с местоположение УПИ ІХ-2034, кв. 219.1 по плана на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 799/02.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 799/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен  топлопровод и абонатна  станция на сграда на ул. "Вардар" № 32” – град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 798/02.04.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 798/02.04.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка на склад към съществуващ магазин” с местоположение УПИ - ХХХІV-189, кв. 2 по плана на село Овен, Община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 797/02.04. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 797/02.04. 2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от фоайе в съществуващ обект - хотел в игрална зала” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.940 (сграда с идентификатор 61710.505.940.6) по КК и КР на град Разград

Писмо до възложителя с изх. №795/02.04. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №795/02.04. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен  топлопровод и абонатна  станция за сграда на ул. "Духовно възраждане" № 2” с местоположение УПИ ХІІ-805, кв. 80 по плана ЦГЧ – гр. Русе

Галерия