За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1533/14.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1533/14.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Модернизиране на процеса на производство, съхранение и подготовка за реализация на земеделска продукция, посредством закупуване и монтиране на охладителна камера към цех "Манипулационен", нови машини и оборудване” с местоположение имот с номер 000183 в землището на гр. Мартен. Общ. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1516/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1516/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от фитнес център във фризьорски салон” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1059 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1515/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1515/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на обслужваща сграда и пристройка към съществуваща сграда” с местоположение УПИ I, кв. 177 по регулационния план на гр. Ветово, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1514/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1514/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на складово стопанство от три броя силози, сграда за съхранение, сортиране и пакетиране на плодове и пристрояване на съществуващи навеси” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.516.35 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1513/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1513/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на едноетажна жилищна сграда” с местоположение:  УПИ II-119, кв. 13 по плана на с. Преславци, общ. Тутракан 

Писмо до възложителя с изх. № 1512/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1512/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Полагане на кабел 20кV с дължина около 40 м и изграждане на БКТП 1х1000 кVА за захранване на УПИ XV, кв. 170 по плана на гр. Исперих” 

Писмо до възложителя с изх. № 1511/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1511/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на производствена сграда в комбинирана сграда включваща автомивка, работилница за баланс на гуми и магазин за промишлени стоки” с местоположение: УПИ II, кв. 55 по ЗРП на гр. Лозница, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1510/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1510/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда към бензиностанция” с местоположение: поземлен имот № 121034 в землището на с. Ново село, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1509/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1509/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Ремонт на водопровод Ø 150 мм от азбесто - циментови тръби (АЦТ) чрез полагане по метода "тръба в тръба" на нови тръби от полиетилен с висока плътност (ПЕВП) Ø 125/10, дължина 73 м и Ø 110/10, дължина 221 м, по улица "Николаевска" и по улица "Севти Георги" в град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1505/13.05.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1505/13.05.2015 г., относно ИП/ПП за “Създаване на овощни и лозови насаждения” с местоположение: поземлени имоти с №№ 023001, 025001 в землището на с. Джулюница, 049006, 000246 в землището на с. Новград, 000041, 000057 в землището на с. Долна Студена, 004033, 000138 в землището на с. Кривина, 000154 в землището на с. Караманово, 000164, 000171, 000250, 000252, 057001, 080006 и 098001 в землището на с. Пиперково, общ. Ценово

Галерия