За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1314/29.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1314/29.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на пункт за изваряване на ракия” с местоположение: УПИ VI-154, кв. 42 по кадастралния и регулационен план на гр. Сеново, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 1312/29.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1312/29.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 66425.501.3286 и 66425.501.3287 по КК на гр. Силистра с цел създаване на устройствена основа за изграждане на промишлено - складова база и обект за дестилация и изваряване на ракия”

Писмо до възложителя с изх. № 1311/29.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1311/29.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Оползотворяване на неопасен отпадък (фаялит) в инсталацията за изработване на керамични продукти с Комплексно разрешително № 243-H1/2009г.” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1080 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1310/29.04.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  1310/29.04.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с №№ 000160, 000163 в землището на гр. Исперих”

Решение № РУ- 31 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 31 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на терминал за съхранение втечнен природен газ”, с местоположение: УПИ XLIX по регулационния план на ТМ АД- гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 33 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 33 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Реконструкция и модернизация на съществуваща мандра с необходимото пристрояване с цел увеличаване капацитета за преработка до 10 тона мляко за денонощие”, с местоположение: УПИ І-628, кв. 36а, по плана на с. Мортагоново, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.05.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 32 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 32 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на вътрешна водопроводна инсталация за захранване на асфалтосмесител в асфалтова база Исперих”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 32874.201.202 по кадастрална карта на град Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.04.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Изходящ № АО 1991/28.04.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на църква” с местоположение: УПИ І-За ателиета за стопанска инициатива, кв. 14, по плана на с. Межден, общ. Дулово  

Галерия