За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 239/29.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  239/29.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за баланс на гуми, автомивка и надстройка над съществуваща жилищна сграда” с местоположение оземлен имот с идентификатор 24030.501.969 по КК и КР на град Дулово    

Писмо до възложителя с изх. № 238/29.01. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 238/29.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Подобряване (ремонт) на част  от уличната мрежа на село Кайнарджа, Община Кайнарджа” с местоположение част от ул. „Димо Чакъров” -  от ОК 184 до ОК 182, с дължина 190 м;- част  от ул. „Иван Георгиев” от ОК 95 през ОК 97 до ОК 134, с дължина 380 м

Писмо до възложителя с изх. № 237/29.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 237/29.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и частичен ремонт на ОУ "Черноризец Храбър"” с местоположение УПИ №94, кв.32 парцел І по ПУП на село Кайнарджа 

Писмо до възложителя с изх. № 236/29.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 236/29.01. 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - Изменение на  плана за застрояване  (ПУП - ИПЗ)на УПИ Х-1387 (номер по КК61710.502.1387), кв.6а по плана град Разград

Писмо до възложителя с изх. № 235/29.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  235/29.01.2015 г., относно ИП/ПП за „”Подробен устройствен план -  План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.149.433 по КК и КР на град Русе, местността "Касева чешма" с цел създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда

Писмо до възложителя с изх. № 234/29.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  234/29.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Надстройка на съществуваща сграда за обособяване на жилище” с местоположение УПИ XXI-224, кв. 20, по плана на с. Златоклас, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 227/29.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  227/29.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на ЦДГ "Русалка" 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.415 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 226/29.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  226/29.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на ЦДГ "Русалка" 1 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.281 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 225/29.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  225/29.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на ОУ  "Любен Каравелов"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.755 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 219/28.01. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 219/28.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин и офис в заведение за бързо хранене” с местоположение УПИ Х- Битов комбинат, кв. 83 по плана на град Завет

Галерия