За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3492/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3492/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Ремонт на съществуваща детска площадка” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8709 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3491/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3491/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт цялостно обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна среда в ЦДГ "Добруджа"” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.2561 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3490/18.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3490/18.12.2014 г., относно ИП/ПП за „Конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на куклен театър и част от сградата на художествената галерия - гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.500.7250 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3489/18.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3489/18.12.2014 г.., относно ИП/ПП за  „Изграждане на парк за отдих” с местоположение имот  № УПИ V-1005, кв. 13 по плана на с. Ценово

Изходящ № АО 5489/13.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на Спортен комплекс “Лудогорец” – детско юношеска школа”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6338 по кадастралната карта на гр. Разград

Изходящ № АО 5661/19.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за компресиран природен газ и захранващ газопровод” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.317.66 по КК и КР на гр. Русе  

Изходящ № АО 5661/19.12.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за компресиран природен газ и захранващ газопровод” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.317.66 по КК и КР на гр. Русе  

Изходящ № АО 5403/11.12.2014 г.

Съобщение  за изработване на ПУП-ПРЗ и Парцеларен план (ПП) за водопровод за ПИ №201003, 201004, 201006, 201010, 201011, 201012, 201013, 201020, 201023, 201025, 201027, 201028, 201029, 201030, 201033, 201035, 201036 в землището на село Попина, община Ситово

Решение № РУ- 1 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 1 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Инсталация за третиране на торови маси до получаване на гранулиран подобрител за почви ”, с местоположение: имот с № 050036 в землището на с. Шуменци, общ. Тутракан.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  06.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Решение № РУ-15-ОС/2014 г.

Решение № РУ-15-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 1151-б, 1153-л, 1154-г, 1154-д, 1154-ж, 1155-и, 1165-е, 1166-а, 1169-в, 1170-в, 1174-к, 1174-н, 1176-з, 1177-л, 1-е, 3-ж, 60-з, 70-д, 71-б, 71-г, 73-а, 76-и, 97-в, 59-ж, 22-в, 23-д, 24-л, 25-в, 25-г, 46-е, 46-ж, 46-и, 47-в, 52-а, 54-д, 312-ж, 313-г, 315-а, 315-г, 316-ж, 316-и, 146-г, 265-б, 278-р, 278-у, 248-д, 249-а, 264-г, 125-г, 125-е, 125-и, 126-х, 350-б, 350-и, 284-р, 284-т, 32-е, 32-к, 34-в, 79-а, 91-г, 101-л, 102-е, 288-д, 288-ж, 289-в, 289-д, 292-о, 293-д, 295-г, 295-е, 295-з, 295-к, 319-б, 320-б, 320-д, 321-е, 330-д, 331-б, 322-в, 333-а, 335-д, 1079-б, 1079-и, 1080-а, 1080-к, 1080-у, 1082-е, 1084-ж, 1084-и, 1084-к, 1086-б, 1094-г, 1098-д, 1101-а, 1103-б, 1105-в, 1105-е, 1073-а, 1073-б, 1077-и, 1078-н, 1078-б, 409-м, 419-л и 1019-а.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
  • BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008г.);
  • BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.);
  • BG0000530 “Пожарево-Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия